Εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας

Σύλλογος για την Καταπολέμηση της Ανεργίας και για την Ανάπτυξη της περιοχής Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου Κοζάνης

 Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023 Άγιος Δημήτριος Κοζανης 

 Προς : 
1.Δήμο Κοζάνης 
2.Πρόεδρο και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κοζάνης. 
3. Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ Εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία. 

Στις 01 Αυγούστου 2013, εκατόν οχτώ (108) κάτοικοι από τα χωριά του Αγίου Δημητρίου και του Ρυακίου καταθέσαμε ομαδική εξώδικη δήλωση προς τη ΔΕΥΑΚ, με θέμα τους λογαριασμούς ύδρευσης της περιόδου 2012 - 2013.
Την περίοδο αυτή υπεύθυνη για την υδροδότηση των χωριών μας ήταν η ΔΕΥΑΚ και μας παρείχε νερό ακατάλληλο και επικίνδυνο (εξασθενές χρώμιο) για την υγεία μας, με άγνωστο το συνολικό χρονικό διάστημα όπου εμείς και τα παιδιά μας καταναλώναμε νερό δηλητήριο !!! 

 Οι περισσότεροι από τους κατοίκους για τον παραπάνω λόγο δεν έχουν πληρώσει τους συγκεκριμένους λογαριασμούς και εδώ και δέκα χρόνια τώρα ο Δήμος Κοζάνης δεν έλυσε το θέμα και η ΔΕΥΑΚ αξιώνει να πληρώσουμε ένα ακατάλληλο και επικίνδυνο προϊόν που μας παρείχε με δικιά της ευθύνη !!! Θεωρούμε ότι έπειτα από τόσα χρόνια μπορεί να λυθεί η υπόθεση μας, αποφεύγοντας την επίλυση της ενώπιον των δικαστηρίων !!!

 - Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ και το Δήμο Κοζάνης να προχωρήσουν στη διαγραφή των συγκεκριμένων ‘’οφειλών’’!!! - Καλούμε τη ΔΕΥΑΚ να δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο για όσους κατοίκους έχουν καταβάλει τις οφειλές της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου !!! 

 Υ.γ. : .Ακόμα περιμένουμε να μάθουμε γιατί δεν γινόντουσαν μετρήσεις βαρέων μετάλλων στην περιοχή του Ελλήσποντου (και του πρώην Δήμου Υψηλάντη) όπως όφειλαν από τον Νόμο να κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί η ΔΕΗ που γνώριζε πολύ πριν γίνει γνωστή η ύπαρξη του Εξασθενές Χρωμίου δεν ενημέρωσε τους κατοίκους για να τους προστατέψει, έτσι ώστε να μην συνεχίσουν να καταναλώνουν νερό δηλητήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα !!! 

 Υ.γ. 1 : Θα ακολουθήσει και δεύτερη ομαδική εξώδικη διαμαρτυρία !!! 

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 
Ηλίας Σισμανίδης 6942788069 
Ηλίας Τεντσογλιδης 6932906958 
Αγγελής Τριανταφυλλίδης 6937200366


ΠΡΟΣ 
Την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κοζάνης(Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), που εδρεύει στην Κοζάνη, 2ο χλμ Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα.----------------------------------------------------------------------------Με την παρούσα, όλοι εμείς, κάτοικοι των Κοινοτήτων ΑγίουΔημητρίου και Ρυακίου, απευθυνόμαστε σε εσάς, προκειμένου ναθέσουμε εκ νέου το γνωστό θέμα, αυτό των οφειλών μας εκ τωνλογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης για το χρονικό διάστηματης περιόδου 01/2012 – 11/2013. 6 Είμαστε σε γνώση των δεκάδων αιτημάτων που έγινα σε εσάς, απότην περίοδο που έγινε γνωστό το πρόβλημα της μόλυνσης τουπόσιμου νερού των χωριών μας έως και σήμερα, εκφρασμέναεγγράφως και προφορικά, από κατοίκους, από συλλόγους καισωματεία που δραστηριοποιούνται στα χωριά μας, από τουςΠρόεδρους των Κοινοτήτων, από τα τοπικά συμβούλια.Είμαστε προφανώς σε γνώση και των σταθερά αρνητικώναπαντήσεων σας και βεβαίως του περιεχομένου τους. Με την παρούσα δεν θέλουμε να επαναλάβουμε το ιστορικό τηςυπόθεσης ή άλλες λεπτομέρειες. Θα θέλαμε ωστόσο να υπογραμμίσουμε ότι τα αιτήματα που έχουνκατατεθεί σε εσάς τυγχάνουν της αποδοχής όλων μας.Έπειτα από αυτό, θεωρούμε ότι η συλλογική τούτη διαμαρτυρία μαςείναι και μία απάντηση σε ένα από τα επιχειρήματα πουεπικαλείσθε, ότι δηλαδή οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν εξοφλήσειτις οφειλές τους και κατ΄επέκταση δεν υπάρχει πλέον ζήτημα προςρύθμιση. Οι υπογράφοντες εδώ, πολλοί από τους οποίος έχουμε στοόνομα μας περισσότερα από ένα υδρόμετρα, δεν έχουμεαναγνωρίσει και ως εκ τούτου εξοφλήσει τις οφειλές μας για τηνσυγκεκριμένη περίοδο. Συνεπώς, η υπόθεση αφορά ακόμα έναμεγάλο μέρος των κατοίκων των χωριών μας. Η δε επίμονή μας σε αυτήν την στάση στηρίζεται στη πεποίθησήμας ότι έχουμε απόλυτο δίκιο, θεμελιωμένο στις βασικές αρχές τουδικαίου.Η απεύθυνση-διαμαρτυρία μας σε εσάς δεν εδράζεται στην ύπαρξηευθύνης σας ή όχι για το δηλητήριο που πίναμε. Εδράζεται στοαπλούστατο δεδομένο ότι εσείς είστε υπεύθυνη για την τιμολόγησηκαι ως εκ τούτου εσείς είστε η μόνη αρμόδια να λύσετε το θέμα.Άλλωστε, σας είναι πλήρως γνωστό ότι, μέσω των συλλόγων, τωνσωματείων και τοπικών συμβουλίων, στηρίξαμε ενεργητικά κάθεπροσπάθεια για να αποκαλυφθούν οι αιτίες για την ύπαρξηεξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό και να καταλογιστούν7 ευθύνες, παριστάμενοι ακόμα για την υποστήριξη κατηγορίας σταποινικά δικαστήρια που έγιναν, όπως και εσείς. Έπειτα από τα παραπάνω, υπενθυμίζεται ότι είστε υποχρεωμένοι ναπαρέχετε νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Τούτο αναφέρει και οΚανονισμός Ύδρευσης (παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού).Η εκπλήρωση της υποχρέωσής σας αυτής δεν κατέστη δυνατή γιατο παραπάνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα. Όμως, στιςαμφοτεροβαρείς συμβάσεις, ο υπόχρεος από αμφοτεροβαρήσύμβαση έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής γιαόσο χρόνο ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώνει η δεν προσφέρειτην αντιπαροχή (374 ΑΚ). Τούτο μάλιστα προβλέπεται ακόμα καιστην περίπτωση που η παροχή του ενός από τους συμβαλλομένουςείναι αδύνατη από γεγονός για το οποίο αυτός δεν έχει ευθύνη,οπότε απαλλάσσεται ο αντισυμβαλλόμενος από την αντιπαροχή καιτην αναζητεί, αν τυχόν την κατέβαλε, κατά τις διατάξεις για τοναδικαιολόγητο πλουτισμό (380 ΑΚ).Εκ των παραπάνω, συνάγεται ότι η άρνησή μας να πληρώσουμετους λογαριασμούς για την επίμαχη χρονική περίοδο είναιθεμελιωμένη στον νόμο. Θεωρούμε ότι, έπειτα από τόσα χρόνια, μπορεί να λυθεί η υπόθεσήμας, αποφεύγοντας την επίλυσή τους ενώπιον των Δικαστηρίων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μαςΔιαμαρτυρόμαστε για την μη διαγραφή των «οφειλών» για τηνχρονική περίοδο 01/2012 – 11/2013.Σας καλούμε όπως προχωρήσετε στην διαγραφή των «οφειλών»,λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης της παροχής σας.Σας καλούμε όπως δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο για όσουςκατοίκους τυχόν κατέβαλαν τις οφειλές της συγκεκριμένηςπεριόδου.8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου